อำนาจหน้าที่และภารกิจ

อำนาจหน้าที่และภารกิจ
กรมเจ้าท่า มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อม

ต่อกับระบการขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเกี่ยเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือ

โดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่ง เสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี

(๔) ดําเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี

(๕) ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทาง

น้ำการพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ให้แบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า ดังต่อไปนี้

๑.   สำนักงานเลขานุการกรม

๒.   กองกำกับการพาณิชยนาวี

๓.   กองคลัง

๔.   กองมาตรฐานคนประจำเรือ

๕.   กองวิศวกรรม

๖.   กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๗.   กองสำรวจและแผนที่

๘.   ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

๙.   สำนักกฎหมาย

๑๐.  สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

๑๑.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑

๑๒.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒

๑๓.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓

๑๔.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔

๑๕.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕

๑๖.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖

๑๗.  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗

๑๘.  สำนักนำร่อง

๑๙.  สำนักแผนงาน

๒๐.  สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

๒๑.  สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

๒๒.  สำนักมาตรฐานเรือ

๒๓.  กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๔.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่:31 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 361

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin